SCREEN TALENT NL

Screen Talent NL werd gelanceerd tijdens het NFF. STNL is een nieuw netwerk van regionale talent- en produc­tiehubs dat zich richt op de inter­re­gionale afstem­ming, ontwik­keling van en samen­werking tussen de regionale talent- en productie initi­atieven verspreid over het land. Naast het inrichten en versterken van regionale filmin­fra­struc­turen wordt Neder­land als film­land hiermee duurzaam versterkt. Het netwerk gaat uit van gelijke toegang voor film­talent uit heel Neder­land. STNL heeft een vraag bij het Ministerie van OCW neergelegd van 6 miljoen euro om de regio’s te versterken. (zie ook sectorbrief)

Joris Hoebe: ​“Door de enorme stij­gende vraag om content, High-end series en films, ontstaat er een nijpend tekort aan getraind film­talent. Er zijn de aankomende jaren meer producenten, regis­seurs, schri­jvers, camera­mensen en faciliterende crew in alle departementen nodig. Dit is een enorme kans voor talentontwikkeling en werkgele­gen­heid in onze regio’s. STNL heeft als doel om talentontwikkeling en filmproduc­tie beter te spreiden over het land zodat er meer plek komt voor orig­inele verhalen uit de verschillende regio’s. Om dit te bereiken is investeren nu echt noodzakelijk.